Wyszukaj:
Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Kontakt
•  Wydziały Urzędu
•  Statut Gminy Pniewy
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Mienie komunalne
•  Zamówienia Publiczne ważne!
•  Przetargi - nieruchomości ważne!
•  Konkurs
•  Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego ważne!
•  Ogłoszenia
•  Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły nowe ważne!
•  Oświadczenia majątkowe j.o.
  Urząd Miejski
•  Załatwianie spraw
•  Regulamin urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Gminy
•  Skarbnik
•  Linki
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Budżet ważne!
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju
•  Absolutorium
•  Inne
•  Programy UE
•  Gospodarka Mieszkaniowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  PODATKI
  Pomoc publiczna
•  rok 2010
•  rok 2009
•  rok 2008
•  rok 2007
•  rok 2006
  Informacje
•  System informacji o środowisku
•  Konta bankowe
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Regulamin imprezy masowej
•  Informacje o jeziorze Pniewskim
•  Niepublikowane w BIP
  Organizacje pozarządowe
•  Informacje
•  Sprawozdanie organizacji pozarządowych pożytku publicznego za 2010r
  Praca
•  oferty pracy
  Wybory samorządowe -2010
•  Geografia wyborcza
•  Obwieszczenie o kandydatach
•  Informacja dla wyborców
•  Rejestr wyborców
•  Pełnomocnictwa
•  Okręgi wyborcze
•  Obwodowe Komisje Wyborcze
•  Wyniki
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
•  Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
•  Ogłoszenie wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.
  Wybory sołtysów i rad sołeckich 2007
•  Informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2007 - 2011
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2011 - 2015
  Wybory samorządowe 2006
•  Informacje o wyborach samorządowych
  AQUANET SA
•  Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a AQUANET SA
Pomoc
Statystyki


4991816
od 12 czerwca 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały Rady Miejskiej Pniewy - REJESTRY 2006 - 2010 obrazek Wersja do druku

REJESTR UCHWAŁ ROK 2008

XIX sesja odbyta w dniu 14 lutego 2008 r.

 

·        Uchwała Nr XIX/125/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu;

·        Uchwała Nr XIX/126/08 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2008;

·        Uchwała Nr XIX/127/08 w sprawie ustalenia górnej stawki na wywóz odpadów komunalnych;

·        Uchwała Nr XIX/128/08 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy Pniewy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także określenia organów do tego uprawnionych;

·        Uchwała Nr XIX/129/08 w sprawie zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Miejskiej Pniewy;

·        Uchwała Nr XIX/130/08 w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej w szkole prowadzonej przez Gminę Pniewy;

·        Uchwała Nr XIX/131/08 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych funkcjonujących na terenie Gminy Pniewy;

·        Uchwała Nr XIX/132/08 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu mieszkań chronionych funkcjonujących na terenie Gminy Pniewy;

·        Uchwała Nr XIX/133/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej przy ul. Poznańskiej w Pniewach;

·        Uchwała Nr XIX/134/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkalno – usługowej i usług oświaty w Lubosinie Gmina Pniewy;

·        Uchwała Nr XIX/135/08 w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;

·        Uchwała Nr XIX/136/08 w sprawie uchylenia uchwały Nr XIV/103/07 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 30 października 2007 r. dotyczącej utworzenia Stowarzyszenia Gmin Kwilcz, Lwówek, Pniewy;

·        Uchwała Nr XIX/137/08 w sprawie zbycia nieruchomości (ul. Wolności 29 Pniewy);

·        Uchwała Nr XIX/138/08 w sprawie akceptacji zmiany treści Listu Intencyjnego określającego zasady współpracy pomiędzy Gminą Pniewy, a Aquanet S.A. z siedzibą w Poznaniu na etapie przygotowania warunków współdziałania w zakresie prowadzenia gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy.

XX sesja odbyta w dniu 27 lutego 2008 r.

·        Uchwała Nr XX/139/08 zmieniające uchwałę w sprawie budżetu na rok 2008.

 

XXI sesja odbyta w dniu 27 marca 2008 r.
·
        Uchwała Nr XXI/140/08 w sprawie dopłaty dla odbiorców usług Przedsiębiorstwa Komunalnego Sp. z o.o. w Pniewach,
·        Uchwała Nr XXI/141/08 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2008, 
·        Uchwała Nr XXI/142/08 w sprawie dofinansowania projektu "Mobilne Pniewy" ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki,
·        Uchwała Nr XXI/143/08 w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej w szkole prowadzonej przez Gminę Pniewy,
·        Uchwała Nr XXI/144/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 39, 37, 38/4, 48/4, 65/6, 88/12, 65/2, 48/5 położonych w Chełmnie,
·        Uchwała Nr XXI/145/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego we wsi Dęborzyce,
·        Uchwała Nr XXI/146/08 w sprawie przygotowania do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacji kruszywa naturalnego w obszarze działek nr 206/1, 206,4 we wsi Zajączkowo,
·        Uchwała Nr XXI/147/08 w sprawie zbycia nieruchomości (Zamorze),
·        Uchwała Nr XXI/148/08 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Karmin), 
·        Uchwała Nr XXI/149/08 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "Kold",
·        Uchwała Nr XXI/150/08w sprawie ograniczenia używania materiałów pirotechnicznych o charakterze widowiskowym na terenie Gminy Pniewy.


XXII sesja odbyta w dniu 17 kwietnia 2008 r.
·
        Uchwała Nr XXII/151/08 w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu,
·        Uchwała Nr XXII/15208 w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków Funduszu Rozwoju Inwestycji Komunalnych,
·        Uchwała Nr XXII/153/08 w sprawie emisji obligacji komunalnych,
·        Uchwała Nr XXII/154/08 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2008,
·        Uchwała Nr XXII/155/08 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Wzrost kwalifikacji pracowników gwarantem rozwoju lokalnych przedsiębiorstw" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego,
·        Uchwała Nr XXII/156/08 w sprawie przyznawania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.

XXIII sesja odbyta w dniu 23 kwietnia 2008 r.

·        Uchwała Nr XXIII/157/08 w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Gminy Pniewy za 2007 rok,
·        Uchwała Nr XXIII/158/08 w sprawie powołania Zastępcy Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Pniewach,

XXIV sesja odbyta w dniu 29 maja 2008 r.
·
        Uchwała Nr XXIV/159/08 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2008,
·        Uchwała Nr XXIV/160/08 w sprawie wynagrodzenia Burmistrza Gminy Pniewy,
·        Uchwała Nr XXIV/161/08 w sprawie zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury za I półrocze,
·        Uchwała Nr XXIV/162/08 w sprawie zbycia nieruchomości (Pniewy, ul. Konińska 6)
·        Uchwała Nr XXIV/163/08 w sprawie zbycia nieruchomości (Pniewy, ul. Dworcowa 11),
·        Uchwała Nr XXIV/164/08 w sprawie zbycia nieruchomości (Orliczko),
·        Uchwała Nr XXIV/165/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Pniewach między ulicą Poznańską a obwodnicą miasta,
·        Uchwała Nr XXIV/166/08 w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości od Agencji Nieruchomości Rolnych (rejon ul. Lwóweckiej w Pniewach),
·        Uchwała Nr XXIV/167/08 w sprawie przyjęcia darowizny (ul. Dworcowa 10 - lokal mieszkalny).

XXV sesja odbyta w dniu 10 lipca 2008 r.
·        Uchwała Nr XXV/168/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu,
·        Uchwała Nr XXV/169/08 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu,
·        Uchwała Nr XXV/170/08 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2008,
·        Uchwała Nr XXV/171/08 zmieniająca uchwałę w sprawie emisji obligacji komunalnych,
·        Uchwała Nr XXV/172/08 w sprawie dotacji na sfinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków,
·        Uchwała Nr XXV/173/08 w sprawie zbycia nieruchomości,
·        Uchwała Nr XXV/174/08 w sprawie zbycia nieruchomości (Pniewy, ul. Okrężna),
·        Uchwała Nr XXV/175/08 w sprawie zbycia nieruchomości (Pniewy, ul. Poznańska),
·        Uchwała Nr XXV/176/08 w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia "KOLD",
·        Uchwała Nr XXV/177/08 w sprawie zbycia nieruchomości (Nojewo).

XXVI
sesja nadzwyczajna odbyta w dniu 24 lipca 2008 r.
·
        Uchwała Nr XXVI/178/08 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2008,
 

XXVII
sesja odbyta w dniu 28 sierpnia 2008 r.

·        Uchwała Nr XXVII/179/08 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2008,
·        Uchwała Nr XXV/II180/08 w sprawie zatwierdzenia projektu "Bądź aktywna i zaradna tam gdzie mieszkasz" współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008 - 2013,
·        Uchwała Nr XXVII/181/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy przemysłowej w Jakubowie,
·        Uchwała Nr XXVII/182/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Pniewach,
·        Uchwała Nr XXVII/183/08 w sprawie uznania skargi Pana Janusza Jarmużka za uzasadnioną.


XXVIII
sesja odbyta w dniu 29 września 2008 r.
·
        Uchwała Nr XXVIII/184/08 dotycząca zmiany uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu,
·        Uchwała Nr XXVIII/185/08 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2008,
·        Uchwała Nr XXVIII/186/08 w sprawie zatwierdzenia projektu "Mały Odkrywca w Przedszkolu", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008 - 2013,
·        Uchwała Nr XXVIII/187/08 w sprawie zatwierdzenia projektu "Mały Odkrywca w Przedszkolu - Zaczarowany Zajączek", współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w Ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2008 - 2013.

XXIX sesja odbyta w dniu 30 października 2008 r.

·        Uchwała Nr XXIX/188/08 dotyczy zmiany uchwały w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Pniewy na rok 2008",
·        Uchwała Nr XXIX/189/08 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2008,
·        Uchwała Nr XXIX/190/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego,
·        Uchwała Nr XXIX/191/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych,
·        Uchwała Nr XXIX/192/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości,
·        Uchwała Nr XXIX/193/08 w sprawie planu wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2009,
·        Uchwała Nr XXIX/194/08 w sprawie  "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pniewy na lata 2008 - 2012,
·        Uchwała Nr XXIX/195/08  w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pniewy,
·        Uchwała Nr XXIX/196/08 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 50/10, 50/11, 50/12, 51, 56/1 położonych w miejscowości Lubosina,
·        Uchwała Nr XXIX/197/08 w sprawie zbycia nieruchomości,
·        Uchwała Nr XXIX/198/08 w sprawie wyrażenia stanowiska co do zaspokojenia roszczeń Parafii Ewangelicko - Augsburskiej,
·        Uchwała Nr XXIX/199/08 w sprawie upoważnienia Burmistrza Gminy do zaciągnięcia zobowiązania.

XXX nadzwyczajna  sesja odbyta w dniu 30 października 2008 r.

·        Uchwała Nr XXX/200/08 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych.

XXXI
nadzwyczajna sesja odbyta w dniu 14 listopada 2008 r.
·
        Uchwała Nr XXXI/201/08 o uchyleniu uchwały w sprawie zaciągnięcia kredytu ze środków Funduszu Rozwoju  Inwestycji Komunalnych,
·        Uchwała Nr XXXI/202/08 o uchyleniu uchwały w sprawie zaciągnięcia długoterminowego kredytu ze środków Krajowego Funduszu Mieszkaniowego na realizację komunalnej infrastruktury technicznej towarzyszącej budownictwu mieszkaniowemu,
·        Uchwała Nr XXXI/203/08 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2008.

XXXII sesja odbyta w dniu 11 grudnia 2008 r.

·        Uchwała Nr XXXII/204/08 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2008,
·        Uchwała Nr XXXII/205/08 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej,
·        Uchwała Nr XXXII/206/08 w sprawie ustalenia górnych stawek na wywóz odpadów komunalnych,
·        Uchwała Nr XXXII/207/08 w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust.3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2009,
·        Uchwała Nr XXXII/208/08 w sprawie wspierania sportu kwalifikowanego przez Gminę Pniewy,
·        Uchwała Nr XXXII/209/08 w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pniewy na lata 2008 - 2012",
 
XXXIII
nadzwyczajna sesja odbyta w dniu 30 grudnia 2008 r.
·
        Uchwała Nr XXXIII/210/08 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2008,
·        Uchwała Nr XXXIII/211/08 w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2008,
·        Uchwała Nr XXXIII/212/08 w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Pniewy na rok 2009",
·        Uchwała Nr XXXIII/213/08 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Pniewy w roku 2009,
·        Uchwała Nr XXXIII/214/08 w sprawie ekwiwalentu  pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych,
·        Uchwała Nr XXXIII/215/08 w sprawie budżetu na rok 2009,
·        Uchwała Nr XXXIII/216/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej przy ul. Poznańskiej w Pniewach,
·        Uchwała Nr XXXIII/217/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług oświaty w Lubosinie,
·        Uchwała Nr XXXIII/218/08 w sprawie planów pracy Rady Miejskiej Pniewy i Komisji Rewizyjnej na 2009 rok,
·        Uchwała Nr XXXIII/219/08 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej.


Informację wytworzył: Biuro Rady, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Biuro Rady, Data wprowadzenia: 2010-01-11 13:03:13, Zatwierdził do publikacji: Biuro Rady, Data publikacji 2010-01-11 13:03:27, Ostatnia zmiana: 2010-01-11 13:13:55, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1224