Wyszukaj:
Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Kontakt
•  Wydziały Urzędu
•  Statut Gminy Pniewy
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Mienie komunalne
•  Zamówienia Publiczne ważne!
•  Przetargi - nieruchomości ważne!
•  Konkurs
•  Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego ważne!
•  Ogłoszenia
•  Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły nowe ważne!
•  Oświadczenia majątkowe j.o.
  Urząd Miejski
•  Załatwianie spraw
•  Regulamin urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Gminy
•  Skarbnik
•  Linki
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Budżet ważne!
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju
•  Absolutorium
•  Inne
•  Programy UE
•  Gospodarka Mieszkaniowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  PODATKI
  Pomoc publiczna
•  rok 2010
•  rok 2009
•  rok 2008
•  rok 2007
•  rok 2006
  Informacje
•  System informacji o środowisku
•  Konta bankowe
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Regulamin imprezy masowej
•  Informacje o jeziorze Pniewskim
•  Niepublikowane w BIP
  Organizacje pozarządowe
•  Informacje
•  Sprawozdanie organizacji pozarządowych pożytku publicznego za 2010r
  Praca
•  oferty pracy
  Wybory samorządowe -2010
•  Geografia wyborcza
•  Obwieszczenie o kandydatach
•  Informacja dla wyborców
•  Rejestr wyborców
•  Pełnomocnictwa
•  Okręgi wyborcze
•  Obwodowe Komisje Wyborcze
•  Wyniki
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
•  Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
•  Ogłoszenie wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.
  Wybory sołtysów i rad sołeckich 2007
•  Informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2007 - 2011
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2011 - 2015
  Wybory samorządowe 2006
•  Informacje o wyborach samorządowych
  AQUANET SA
•  Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a AQUANET SA
Pomoc
Statystyki


4991808
od 12 czerwca 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały Rady Miejskiej Pniewy - REJESTRY 2006 - 2010 obrazek Wersja do druku

REJESTR UCHWAŁ ROK 2010

XLVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ PNIEWY Z DNIA 11 LUTEGO 2010 r.:
Uchwała Nr XLVIII/305/10 w sprawie planowanego zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowanych operacji realizowanych w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007 - 2013.
Uchwała Nr XLVIII/306/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010.
Uchwała Nr XLVIII/307/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Psarskie na lata 2010 - 2017.
Uchwała Nr XLVIII/308/10 o zmianie uchwały w sprawie "Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Pniewy na rok 2010".

XLIX SESJA RADY MIEJSKIEJ PNIEWY Z DNIA 25 MARCA 2010 r.:
Uchwała Nr XLIX/309/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010.
Uchwała Nr XLIX/310/10 w sprawie określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości.
Uchwała Nr XLIX/311/10 w sprawie ustalenia regulaminu określającego zasady i tryb korzystania ze świetlic wiejskich na terenie Gminy Pniewy.
Uchwała Nr XLIX/312/10 w sprawie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Zajączkowo na lata 2010 - 2017.
Uchwała Nr XLIX/313/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego w rejonie ulicy Międzychodzkiej i Młyńskiej w Pniewach.
Uchwała Nr XLIX/314/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu pomiędzy ulicami: Konińską, Okrężną, Dworcową i terenem linii kolejowej w Pniewach.
Uchwała Nr XLIX/315/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

L SESJA RADY MIEJSKIEJ PNIEWY Z DNIA 13 KWIETNIA 2010 r.:
Uchwała Nr L/316/10  w sprawie  zmiany opisu granic stałych obwodów głosowania utworzonych na terenie Gminy Pniewy.
Uchwała Nr L/317/10 w sprawie zmiany opisu granic okręgów wyborczych utworzonych na terenie Gminy Pniewy.

LI SESJA RADY MIEJSKIEJ PNIEWY Z DNIA 29 KWIETNIA 2010 r.:
Uchwała Nr LI/318/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010.
Uchwała Nr LI/319/10 w sprawie przyznania nagrody za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury.
Uchwała Nr LI/320/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu eksploatacjikruszywa naturalnego na obszarze działek nr 206/1 i 206/4 we wsi Zajączkowo
Uchwała Nr LI/321/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej przy ul. Poznańskiej w Pniewach.
Uchwała Nr LI/322/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej w Pniewach.
Uchwała Nr LI/323/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dęborzyce na obszarze działki nr 59 z przeznaczeniem na cele powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego.
Uchwała Nr LI/324/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego we wsi Dęborzyce na obszarze działki nr 44 z przeznaczeniem na cele zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej.
Uchwała Nr LI/325/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodrowania przestrzennego terenu zabudowy mieszkaniowej z działalnością gospodarczą przy ul. Wronicekiej w Pniewach.
Uchwała Nr LI/326/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pniewy w części dotyczącej terenu między ulicami Św.Wawrzyńca, Jeziorną, Nową i Międzychodzką w Pniewach.
Uchwała Nr LI/327/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Wronicekiej i Leśnej w Pniewach.
Uchwała Nr LI/328/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu w rejonie ulic: Polnej, Wiśniowej i Wspólnej w Pniewach.
Uchwała Nr LI/329/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych na obszarze miejscowości Konin, Chełmno, Koszanowo.
Uchwała Nr LI/330/10 w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego pod lokalizację elektrowni wiatrowych na obszarze miejscowości Przystanki, Dębina.
Uchwała Nr LI/331/10 w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikat od ceny sprzedaży lokali mieszkalnych.

LII SESJA ABSOLUTORYJNA RADY MIEJSKIEJ PNIEWY Z DNIA 29 KWIETNIA 2010 r.:
Uchwała Nr LII/332/10 w sprawie udzielenia Burmistrzowi Gminy Pniewy absolutorium za 2009 rok.

LIII SESJA NADZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ PNIEWY Z DNIA 10 MAJA 2010 r.:
Uchwała Nr LIII/333/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010.

LIV SESJA NADZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ PNIEWY Z DNIA 17 MAJA 2010 r.:
Uchwała Nr LIV/335/10 w sprawie zaspokojenia roszczeń Parafii Ewangelicko-Augsburskiej.

LV SESJA NADZWYCZAJNA RADY MIEJSKIEJ PNIEWY Z DNIA 21 CZERWCA 2010 r.:
Uchwała Nr LIII/336/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010.

LVI SESJA RADY MIEJSKIEJ PNIEWY Z DNIA 30 CZERWCA 2010 r.:
Uchwała Nr LVI/337/10 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu.
Uchwała Nr LVI/338/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010.
Uchwała Nr LVI/339/10 w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego samrządowych instytucji kultury za I półrocze.
Uchwała Nr LVI/340/10 w sprawie "Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów".
Uchwała Nr LVI/341/10 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. "Nauka - zabawa - doświadczenie" dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.
Uchwała Nr LVI/342/10 w sprawie wymagań, jakie powinni spełniać przedsiębiorcy ubiegający się o uzyskanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych oraz opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych, na terenie Gminy Pniewy.

Uchwała Nr LVI/343/10 w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultowania z Radą Działalności Pożytku Publicznego Gminy Pniewy lub podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji.

Uchwała Nr LVI/344/10 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru działek nr 50/10, 50/11, 50/12, 51, 56/1 położonych w miejscowości Lubosina - obszar A.

LVII SESJA RADY MIEJSKIEJ PNIEWY Z DNIA 12 SIERPNIA 2010 r.:
Uchwała Nr LVII/345/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.
Uchwała Nr LVII/346/10 w sprawie emisji obligacji komunalnych.
Uchwała Nr LVII/347/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010.
Uchwała Nr LVII/348/10 w sprawie zatwierdzenia projektu pn. „Nauka – zabawa – doświadczenie” dofinansowanego Z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.
Uchwała Nr LVII/349/10 w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu przemysłu i usług w Pniewach przy ul. Wronieckiej.
Uchwała Nr LVII/350/10 w sprawie wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pniewy.
Uchwała Nr LVII/351/10 w sprawie sprzedaży lokalu użytkowego (ul. Św. Ducha 4).
Uchwała Nr LVII/352/10 w sprawie zbycia nieruchomości (ul. Jeziorna).
Uchwała Nr LVII/353/10 w sprawie zbycia nieruchomości (Chełmno).
Uchwała Nr LVII/354/10 w sprawie zbycia nieruchomości (ul. Strzelecka).
Uchwała Nr LVII/355/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ul. Łąkowa).

LVIII SESJA RADY MIEJSKIEJ PNIEWY Z DNIA 3 WRZEŚNIA 2010 r.:
Uchwała Nr LVIII/356/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010.
Uchwała Nr LVIII/357/10 w sprawie zmiany uchwały nr XLVIII/305/10 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 11 lutego 2010 r. w sprawie planowanego zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach programu rozwoju obszarów wiejskich na lata 2007-2013.
Uchwała Nr LVIII/358/10 w sprawie wysokości stawek procentowych bonifikat przy sprzedaży lokali mieszkalnych, stanowiących własność Gminy Pniewy.
Uchwała Nr LVIII/359/10 w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

LIX SESJA RADY MIEJSKIEJ PNIEWY Z DNIA 16 WRZEŚNIA 2010 r.:
Uchwała Nr LIX/360/10 zmieniająca uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Szamotulskiemu.
Uchwała Nr LIX/361/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010.
Uchwała Nr LIX/362/10 w sprawie zgody na zaspokojenie roszczeń Parafii Ewangelicko-Augsburskiej poprzez przyznanie nieruchomości zamiennej.
Uchwała Nr LIX/363/10 w sprawie dotacji na sfinansowanie prac przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków .

LX SESJA RADY MIEJSKIEJ PNIEWY Z DNIA 26 PAŹDZIERNIKA 2010 r.:
Uchwała Nr LX/364/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010.
Uchwała Nr LX/365/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2011.
Uchwała Nr LX/366/10 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2011 rok.
Uchwała Nr LX/367/10 w sprawie określenia wysokości stawki opłaty targowej na rok 2011.
Uchwała Nr LX/368/10 w sprawie „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w Gminie Pniewy na rok 2011”.
Uchwała Nr LX/369/10 w sprawie „Gminnego programu przeciwdziałania narkomanii w Gminie Pniewy na lata 2011 – 2014”.
Uchwała Nr LX/370/10 w sprawie „Programu współpracy Gminy Pniewy z organizacjami pozarządowymi oraz z innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2011”.
Uchwała Nr LX/371/10 w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w przypadku należności pieniężnych, mających charakter cywilnoprawny, przypadających Gminie Pniewy lub jej jednostkom podległym.
Uchwała Nr LX/372/10 w sprawie o zmianie uchwały w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Pniewach.
Uchwała Nr LX/373/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ul. Łąkowa).
Uchwała Nr LX/374/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Psarskie).
Uchwała Nr LX/375/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Konin).
Uchwała Nr LX/376/10 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Pniewy – w części dotyczącej terenu między ulicami Św. Wawrzyńca, Jeziorną, Nową i Międzychodzką w Pniewach.
Uchwała Nr LX/377/10 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru działek nr 32/1 i 32/4 położonych w miejscowości Lubocześnica
Uchwała Nr LX/378/10 w sprawie nadania nazwy ulicy (Słowiańska).
Uchwała Nr LX/379/10 o zmianie uchwały w sprawie diet radnych Rady Miejskiej Pniewy.
Uchwała Nr LX/380/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (Konin).
Uchwała Nr LX/381/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.
Uchwała Nr LX/382/10 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Burmistrza.

LXI SESJA RADY MIEJSKIEJ PNIEWY Z DNIA 9 LISTOPADA 2010 r.:
Uchwała Nr LXI/383/10 w sprawie planowanego zaciągnięcia w Banku Gospodarstwa Krajowego pożyczki na wyprzedzające finansowanie kosztów kwalifikowalnych operacji realizowanych w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013.
Uchwała Nr LXI/384/10 zmieniająca uchwałę w sprawie budżetu na rok 2010.
Uchwała Nr LXI/385/10 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości (ul. Poznańska).
Uchwała Nr LXI/386/10 w sprawie Planu wydatków Funduszu Ochrony Gruntów Rolnych w roku 2011.


Informację wytworzył: Biuro Rady, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Biuro Rady, Data wprowadzenia: 2010-05-11 09:21:25, Zatwierdził do publikacji: Biuro Rady, Data publikacji 2010-05-11 10:39:35, Ostatnia zmiana: 2011-05-17 11:51:14, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1326