Wyszukaj:
Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Kontakt
•  Wydziały Urzędu
•  Statut Gminy Pniewy
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Mienie komunalne
•  Zamówienia Publiczne ważne!
•  Przetargi - nieruchomości ważne!
•  Konkurs
•  Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego ważne!
•  Ogłoszenia
•  Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły nowe ważne!
•  Oświadczenia majątkowe j.o.
  Urząd Miejski
•  Załatwianie spraw
•  Regulamin urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Gminy
•  Skarbnik
•  Linki
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Budżet ważne!
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju
•  Absolutorium
•  Inne
•  Programy UE
•  Gospodarka Mieszkaniowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  PODATKI
  Pomoc publiczna
•  rok 2010
•  rok 2009
•  rok 2008
•  rok 2007
•  rok 2006
  Informacje
•  System informacji o środowisku
•  Konta bankowe
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Regulamin imprezy masowej
•  Informacje o jeziorze Pniewskim
•  Niepublikowane w BIP
  Organizacje pozarządowe
•  Informacje
•  Sprawozdanie organizacji pozarządowych pożytku publicznego za 2010r
  Praca
•  oferty pracy
  Wybory samorządowe -2010
•  Geografia wyborcza
•  Obwieszczenie o kandydatach
•  Informacja dla wyborców
•  Rejestr wyborców
•  Pełnomocnictwa
•  Okręgi wyborcze
•  Obwodowe Komisje Wyborcze
•  Wyniki
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
•  Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
•  Ogłoszenie wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.
  Wybory sołtysów i rad sołeckich 2007
•  Informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2007 - 2011
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2011 - 2015
  Wybory samorządowe 2006
•  Informacje o wyborach samorządowych
  AQUANET SA
•  Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a AQUANET SA
Pomoc
Statystyki


4702901
od 12 czerwca 2003 r.
Urząd Miejski » Załatwianie spraw Wersja do druku

Fundusz alimentacyjny

Świadczenie z funduszu alimentacyjnego (okres świadczeniowy 2010/2011)

Wymagane dokumenty

Niezbędne dokumenty, które należy dołączyć do wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

1. zaświadczenie Urzędu Skarbowego o dochodach uzyskanych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (za rok 2009).

2. oświadczenia członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne o wysokości dochodu uzyskanego w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowy (za rok 2009).

3. oświadczenia członków rodziny o wysokości uzyskanych dochodów lub z tytułu innego dochodu niepodlegającego opodatkowaniu (za rok 2009).

4. dokument potwierdzający tożsamość wnioskodawcy (dowód osobisty, paszport) - oryginał do wglądu.

5. skrócony odpis aktu urodzenia dziecka albo odpis zupełny aktu urodzenia w przypadku, gdy ojciec dziecka jest nieznany, lub inny urzędowy dokument potwierdzający wiek dziecka.

6. orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności (jeżeli w rodzinie jest dziecko niepełnosprawne).

7. zaświadczenie szkoły (w przypadku gdy dziecko ukończyło 18 rok życia).

8. dokument potwierdzający utratę dochodu (wraz z datą utraty dochodu) oraz wysokość utraconego dochodu.

9. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o jej bezskuteczności

10. informacja właściwego sądu lub właściwej instytucji o podjęciu przez osobę uprawnioną czynności związanych z wykonaniem tytułu wykonawczego za granicą albo o niepodjęciu tych czynności w szczególności w związku z: brakiem podstawy prawnej do ich podjęcia lub brakiem możliwości wskazania przez osobę uprawnioną miejsca zamieszkania dłużnika alimentacyjnego za granicą

11. zaświadczenie organu prowadzącego postępowanie egzekucyjne o wysokości wyegzekwowanych alimentów w 2009 r.

Jednocześnie informujemy, iż w toku postępowania administracyjnego Urząd Miejski Pniewy, referat świadczeń rodzinnych ma prawo żądać dostarczenia innych dokumentów niezbędnych do prawidłowego rozpatrzenia sprawy.

Termin i sposób załatwienia

Postępowanie w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego kończy się wydaniem decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (tekst jednolity: Dz. U. z 2009r. Nr 1, poz. 7 z późn. zm.).

1. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 18 kwietnia 2008r. w sprawie wzoru kwestionariusza wywiadu alimentacyjnego oraz wzoru oświadczenia majątkowego dłużnika alimentacyjnego (Dz. U. Nr 78, poz. 469).

2. Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 7 lipca 2010r. w sprawie sposobu i trybu postępowania, sposobu ustalania dochodu oraz wzorów wniosku, zaświadczeń i oświadczeń o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego (Dz. U. Nr 123, poz. 836).

Tryb odwoławczy

Od decyzji w sprawie ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego służy stronie prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.

Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Gminy Pniewy.

Inne informacje

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego

? przysługują osobie uprawnionej do alimentów od rodzica na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd, jeżeli jego egzekucja okazała się bezskuteczna.

? przysługują osobie uprawnionej:

1. do ukończenia 18 roku życia, albo

2. do ukończenia 25 roku życia w przypadku, gdy osoba uprawniona uczy się w szkole lub w szkole wyższej;

3. bezterminowo, jeżeli osoba uprawniona legitymuje się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności.

? przysługują w wysokości bieżąco ustalonych alimentów, jednakże nie więcej niż 500zł.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego nie przysługują
 

jeżeli osoba uprawniona przebywa w instytucji zapewniającej całodobowe utrzymanie (tj. w domu pomocy społecznej, placówce opiekuńczo - wychowawczej, młodzieżowym ośrodku wychowawczym, schronisku dla nieletnich, zakładzie poprawczym, areszcie śledczym, zakładzie karnym, zakładzie opiekuńczo - leczniczym, zakładzie pielęgnacyjno - opiekuńczym, a także szkole wojskowej lub innej szkole zapewniającej nieodpłatnie pełne utrzymanie, albo

jeżeli osoba uprawniona przebywa w rodzinie zastępczej;

- jeżeli osoba uprawniona zawarła związek małżeński;

-
 jeżeli osoba uprawniona jest pełnoletnia i posiada własne dziecko.


Ponadto informujemy, iż z uwagi na wymagania ustawy o ochronie danych osobowych telefonicznie udzielane są wyłącznie informacje ogólne dotyczące przyznawania świadczeń oraz wymaganych dokumentów do postępowań prowadzonych przez referat świadczeń rodzinnych i mieszkaniowych.W celu zapoznania się z przebiegiem postępowania w sprawach indywidualnych prosimy zwracać się do referatu świadczeń rodzinnych i mieszkaniowych drogą pisemną lub zapraszamy strony lub ich pełnomocników w godzinach urzędowania.

 

Rejestry prowadzone w sprawach świadczeń z funduszu alimentacyjnego:

Rejestr dłużników alimentacyjnych.

Rejestr wyciągów bankowych.

Rejestr decyzji uchylających świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Rejestr decyzji w sprawie nienależnie pobranych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rejestr decyzji zmieniających decyzję w sprawie funduszu alimentacyjnego.

Rejestr upomnień dotyczących funduszu alimentacyjnego.

Rejestr tytułów wykonawczych dotyczących funduszu alimentacyjnego.

Rejestr decyzji w sprawie zwrotu wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Rejestr decyzji w sprawie rozłożenia na raty wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Uwaga:

Powyższe rejestry zawierają dane podlegające ochronie na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych(Dz. U. z 2002 r. Nr 101,poz.926).

Udostępnianie informacji publicznych gromadzonych w rejestrach prowadzonych przez referat ds. zasiłków rodzinnych i mieszkaniowych odbywa się w trybie art.10 ust.1 ustawy z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej(Dz. U. Nr 112,poz.1198 z późn. zm.).

Załączone dokumenty
  nowy wniosek fundusz alimentacyjny (103.6kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Szymon Kowalewicz, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Szymon Kowalewicz, Data wprowadzenia: 2010-08-09 12:30:02, Zatwierdził do publikacji: (brak danych), Data publikacji (brak danych), Ostatnia zmiana: 2011-01-28 07:39:08, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1160