Wyszukaj:
Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Kontakt
•  Wydziały Urzędu
•  Statut Gminy Pniewy
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Mienie komunalne
•  Zamówienia Publiczne ważne!
•  Przetargi - nieruchomości ważne!
•  Konkurs
•  Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego ważne!
•  Ogłoszenia
•  Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły nowe ważne!
•  Oświadczenia majątkowe j.o.
  Urząd Miejski
•  Załatwianie spraw
•  Regulamin urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Gminy
•  Skarbnik
•  Linki
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Budżet ważne!
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju
•  Absolutorium
•  Inne
•  Programy UE
•  Gospodarka Mieszkaniowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  PODATKI
  Pomoc publiczna
•  rok 2010
•  rok 2009
•  rok 2008
•  rok 2007
•  rok 2006
  Informacje
•  System informacji o środowisku
•  Konta bankowe
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Regulamin imprezy masowej
•  Informacje o jeziorze Pniewskim
•  Niepublikowane w BIP
  Organizacje pozarządowe
•  Informacje
•  Sprawozdanie organizacji pozarządowych pożytku publicznego za 2010r
  Praca
•  oferty pracy
  Wybory samorządowe -2010
•  Geografia wyborcza
•  Obwieszczenie o kandydatach
•  Informacja dla wyborców
•  Rejestr wyborców
•  Pełnomocnictwa
•  Okręgi wyborcze
•  Obwodowe Komisje Wyborcze
•  Wyniki
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
•  Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
•  Ogłoszenie wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.
  Wybory sołtysów i rad sołeckich 2007
•  Informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2007 - 2011
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2011 - 2015
  Wybory samorządowe 2006
•  Informacje o wyborach samorządowych
  AQUANET SA
•  Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a AQUANET SA
Pomoc
Statystyki


4702619
od 12 czerwca 2003 r.
Informacje » System informacji o środowisku » Firma Altiplano Wersja do druku

Postanowienie o obowiązku sporządzenia raportu.

Pniewy dnia 27 lipca  2009 r.

 

 

BŚ 7624-8-4-09

 

 

P o s t a n o w i e n i e

 

 

            Na podstawie art. 64 ust. 1 pkt. 1, 2,  ust. 3,  art. 66 ust. 1-6  ustawy z dnia
3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U.
z 2008r. Nr 199, poz.1227), § 3 ust. 1 pkt. 6 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia
9 listopada 2004r. w sprawie określenia  rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych
z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257,  poz. 2573 ze zmianą z 2005r. Nr 92, poz. 769, z 2007r. Nr 1, poz.1105, art. 123 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeksu Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. z 2000 r. Nr  98,  poz. 1071 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku firmy „ ALTIPLANO” Spółki z o.o.  ul. Abrahama 1A  , 80-307 Gdańsk   o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na budowie  w m. Pniewy obręb geodezyjny Pniewy – Zamek gm. Pniewy na działce o nr ewidencyjnych 26/14 i 26/15  dwóch  wolnostojących  turbin wiatrowych o mocy 2,5 MW każda  wraz z infrastrukturą towarzyszącą w postaci dróg dojazdowych , sieci uzbrojenia  terenu oraz przyłącza do GPZ . 

 

                                                 p  o  s  t  a  n  a  w  i  a  m

 

I. Uznać za wymagalny obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego  do realizacji przedsięwzięcia  na środowisko,

II. Określić zakres raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko wymienionego wyżej.

    

    U Z A S A D N I E N I E

 

Firma ,, ALTIPLANO” Spółka z o.o.  ul. Abrahama 1A  , 80-307 Gdańsk   w dniu 13.05.2009r.  złożyła  wniosek  o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla  przedsięwzięcia polegającego na  budowie w m. Pniewy , gm. Pniewy na działce o nr ewidencyjnych  26/14 i 26/15  obręb geodezyjny Pniewy – Zamek  dwóch  wolnostojących turbin wiatrowych o mocy do 2,5  MW wraz z infrastrukturą w postaci dróg dojazdowych, sieci uzbrojenia  terenu oraz przyłącza do GPZ .     

W dniu  17 czerwca 25 czerwca 2009 r. po wezwaniu i uzupełnieniu wniosku - wpływ w dniu 5 czerwca 2009r.   wszczęte zostało w powyższej sprawie postępowanie administracyjne dotyczące oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko, w tym rozpatrzenie co do konieczności sporządzenia raportu i określenia jego zakresu co do oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko . 

 

                                  

                       

2

 

Na podstawie art. 71 ust. 2. pkt. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska  oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz.1227) a także  § 3 ust.
1 pkt. 6 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 09 listopada 2004 r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do sporządzenia raportu
o oddziaływaniu na środowisko (Dz. U. Nr 257 z 2004r. poz. 2573 ze zmianami) do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek sporządzenia raportu ustala się po zasięgnięciu opinii Starosty Szamotulskiego 
i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Szamotułach .

W odpowiedzi na pisemne zapytanie organu gminy z dnia 23 czerwca 2009r.
nr BŚ.7624-8-2-09 o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko  dla planowanej inwestycji i określenia jego zakresu,  Starosta Szamotulski opinią zawartą w postanowieniu z dnia 10 lipca  2009 r., znak: OS-7636/24/09

stwierdził potrzebę przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko
i zaproponował zakres raportu .

W odpowiedzi na pisemne zapytanie organu gminy z dnia 23 czerwca 2009r.
nr BŚ.7624-8-3-09 o wydanie opinii co do konieczności sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko  dla planowanej inwestycji i określenia jego zakresu,  Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach  opinią sanitarną  z dnia  1 lipca  2009 r., znak: ON-SN-72/2-39/09  wyraził opinię, że sporządzenie raportu oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko powinno być wymagane a raport należałoby wykonać w zakresie art. 66 ust.1 – ustawy o udostępnianiu informacji  o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko .

Biorąc powyższe pod uwagę i również to, że przedsięwzięcie zalicza się zgodnie                                      z rozporządzeniem do mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko jest uzasadnione przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko i opracowanie raportu
z następującymi elementami:

 

1.      Opis planowanego przedsięwzięcia , a w szczególności :

a)      charakterystykę całego przedsięwzięcia i warunki użytkowania terenu w fazie budowy,  i eksploatacji  lub użytkowania,

b)      główne cechy charakterystyczne procesów produkcyjnych,

c)      przewidywane rodzaje i ilości zanieczyszczeń wynikające z funkcjonowania planowanego przedsięwzięcia,

 

2.      Opis elementów przyrodniczych środowiska objętych zakresem przewidywanego oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko, uwzględnienie kumulowania się oddziaływań z uwagi na lokalizację na działkach  sąsiednich
(nr 26/8 , 26/11 , 17/2) 3 elektrowni wiatrowych o mocy do 2 MW każda,   w tym elementów środowiska objętych ochroną na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody ;

 

3.      Opis istniejących w sąsiedztwie lub w bezpośrednim zasięgu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia zabytków chronionych na podstawie przepisów
o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami;

3

 

4.      Opis przewidywanych skutków dla środowiska w przypadku nie podejmowania przedsięwzięcia;

 

5.      Opis analizowanych wariantów, w tym:

 

a)      wariantu proponowanego przez wnioskodawcę  oraz racjonalnego wariantu alternatywnego,

b)      wariantu najkorzystniejszego dla środowiska wraz z uzasadnieniem jego wyboru

 

6.      Uzasadnienie proponowanego przez wnioskodawcę wariantu, ze wskazaniem jego oddziaływania na środowisko , w szczególności na:

a)      ludzi, rośliny, zwierzęta, grzyby i siedliska przyrodnicze, wodę i powietrze,

b)      powierzchnię ziemi, z uwzględnieniem ruchów masowych ziemi, klimat
i krajobraz ,

c)      dobra materialne,

d)      zabytki i krajobraz kulturowy, objęte istniejącą dokumentacją, w szczególności rejestrem  lub ewidencją  zabytków ,

e)      wzajemne oddziaływanie między elementami, o których mowa w lit. a-d;

 

7.      Opis metod prognozowania zastosowanych przez wnioskodawcę oraz opis przewidywanych znaczących oddziaływań planowanego przedsięwzięcia na środowisko, obejmujący bezpośrednie, pośrednie, wtórne skumulowane, krótko
-, średnio- i długoterminowe, stałe i chwilowe oddziaływanie na środowisko wynikające z : 

a) istnienia przedsięwzięcia

b) wykorzystywania zasobów środowiska

c) emisji

 

8.      Opis przewidywanych działań mających na celu zapobieganie, ograniczanie  lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, w szczególności  na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

 

9.      Jeżeli planowane przedsięwzięcia jest związane z użyciem instalacji, porównanie proponowanej technologii z technologią spełniającą wymagania o których mowa
w art.143 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. – Prawo ochrony środowiska;

 

10.  Wskazanie, czy dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego użytkowania w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 kwietnia  2001r.- Prawo ochrony środowiska, oraz określenie granic takiego obszaru, ograniczeń w zakresie przeznaczenia terenu , wymagań technicznych dotyczących obiektów

4

 

11.  budowlanych i sposobów korzystania z nich; nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej;

 

12.  Przedstawienie zagadnień w formie graficznej;

 

13.  Przedstawienie zagadnień w formie kartograficznej w skali odpowiadającej przedmiotowi i szczegółowości analizowanych w raporcie zagadnień oraz umożliwiającej kompleksowe przedstawienie przeprowadzonych analiz oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko;

 

14.  Analizę możliwych konfliktów społecznych związanych z planowanym przedsięwzięciem ;

 

15.   Przedstawienie propozycji  monitoringu oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na etapie jego budowy i eksploatacji lub użytkowania, w szczególności na cele

i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru;

 

16.  Wskazanie trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy, jakie napotkano, opracowując raport;

 

17.  Streszczenie w języku niespecjalistycznym informacji zawartych w raporcie,
w odniesieniu do każdego elementu raportu;

 

18.  Nazwisko osoby lub osób sporządzających raport;

 

19.  Źródła informacji stanowiące podstawę do sporządzenia raportu.

 

         Jeżeli dla planowanego przedsięwzięcia jest konieczne ustanowienie obszaru ograniczonego u zbytkowania, do raportu powinna być załączona poświadczona przez właściwy organ  kopia mapy ewidencyjnej z zaznaczonym przebiegiem granic obszaru, na którym jest  konieczne  utworzenie obszaru ograniczonego użytkowania. Nie dotyczy to przedsięwzięć polegających na budowie drogi krajowej.

        Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko  powinien uwzględniać oddziaływanie przedsięwzięcia na etapach jego realizacji , eksploatacji  lub użytkowania oraz likwidacji. 

 

W związku z powyższym postanowiono orzec jak w sentencji.

 

 

 

 

 

                                                           5

 

Na wydane postanowienie służy zażalenie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Poznaniu za pośrednictwem Burmistrza Gminy Pniewy w terminie 7 dni od daty otrzymania niniejszego postanowienia.

 

Otrzymują :

 

1.      ,, ALTIPLANO” Spółka z o.o.

       ul. Abrahama 1A 

       80-307 Gdańsk  

 

Do wiadomości:

 

1.      Starosta Szamotulski

      ul. Wojska Polskiego 4

      64-500 Szamotuły

      2.  Państwowy Powiatowy Inspektor

      Sanitarny w  Szamotułach

      ul. B.Chrobrego  8

      64 – 500 Szamotuły

 

3 . Sołtys wsi Zamorze Pani Krystyna Werner

                    z prośbą o umieszczenie na tablicy 

              ogłoszeń i zwrot po upływie terminu

 

4. Strony wg rozdzielnika

 

5.  umieszczono w BIP dnia 28 07 2009r ( www .bip.pniewy)

 

5. a/a

  

 

sp. Faust   0612938606 , 667690853

 

 

 

 


Informację wytworzył: Michał Smorawski, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Michał Smorawski, Data wprowadzenia: 2009-07-28 08:49:28, Zatwierdził do publikacji: Michał Smorawski, Data publikacji 2009-07-28 08:52:40, Ostatnia zmiana: 2009-11-23 11:54:36, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 1665