Wyszukaj:
Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Kontakt
•  Wydziały Urzędu
•  Statut Gminy Pniewy
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Mienie komunalne
•  Zamówienia Publiczne ważne!
•  Przetargi - nieruchomości ważne!
•  Konkurs
•  Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego ważne!
•  Ogłoszenia
•  Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły nowe ważne!
•  Oświadczenia majątkowe j.o.
  Urząd Miejski
•  Załatwianie spraw
•  Regulamin urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Gminy
•  Skarbnik
•  Linki
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Budżet ważne!
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju
•  Absolutorium
•  Inne
•  Programy UE
•  Gospodarka Mieszkaniowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  PODATKI
  Pomoc publiczna
•  rok 2010
•  rok 2009
•  rok 2008
•  rok 2007
•  rok 2006
  Informacje
•  System informacji o środowisku
•  Konta bankowe
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Regulamin imprezy masowej
•  Informacje o jeziorze Pniewskim
•  Niepublikowane w BIP
  Organizacje pozarządowe
•  Informacje
•  Sprawozdanie organizacji pozarządowych pożytku publicznego za 2010r
  Praca
•  oferty pracy
  Wybory samorządowe -2010
•  Geografia wyborcza
•  Obwieszczenie o kandydatach
•  Informacja dla wyborców
•  Rejestr wyborców
•  Pełnomocnictwa
•  Okręgi wyborcze
•  Obwodowe Komisje Wyborcze
•  Wyniki
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
•  Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
•  Ogłoszenie wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.
  Wybory sołtysów i rad sołeckich 2007
•  Informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2007 - 2011
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2011 - 2015
  Wybory samorządowe 2006
•  Informacje o wyborach samorządowych
  AQUANET SA
•  Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a AQUANET SA
Pomoc
Statystyki


4702660
od 12 czerwca 2003 r.
Prawo lokalne » Uchwały » Uchwały - Prawo Miejscowe 2006 - 2010 Wersja do druku

REJESTR UCHWAŁ - PRAWO MIEJSCOWE 2006 - 2010

Uchwała Nr II/8/06 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej;

 

Uchwała Nr II/9/06 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

 

Uchwała Nr III/28/06 w sprawie uchwalenia zmiany  miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Pniewy w miejscowości Psarskie i Zajączkowo – dla działki nr Ew. 127/9 położonej w miejscowości Psarskie;

 

Uchwała Nr III/30/06 w sprawie Statutu Ośrodka Pomocy Społecznej w Pniewach;

 

Uchwała Nr VI/39/07 w sprawie budżetu na rok 2007;

 

Uchwała Nr X/70/07 w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXII/267/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Pniewy;

 

Uchwała Nr XI/74/07 w sprawie zmiany uchwały nr XXXII/267/05 Rady Miejskiej Pniewy z dnia 31 marca 2005 r. w sprawie regulaminu udzielania pomocy materialnej;

 

Uchwała Nr XII/78/07 w sprawie zasad usytuowania na terenie Gminy Pniewy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych;

 

Uchwała Nr XIII/84/07 w sprawie wyłączenia części drogi z użytkowania;

 

Uchwała Nr XIV/93/07 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;

 

Uchwała Nr XIV/94/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych; 

 

Uchwała Nr XIV/95/07 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;


Uchwała Nr XIV/96/07 w sprawie wprowadzenia zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości na terenie Gminy Pniewy w celu udzielenia regionalnej pomocy inwestycyjnej;


Uchwała Nr XIV/97/07 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej;


 Uchwała Nr XIV/98/07 w sprawie obniżenia wysokości wskaźników procentowych określających wysokość dodatku mieszkaniowego;

 

Uchwała Nr XIV/100/07 w sprawie ustalenia stawki procentowej opłat adiacenckich, związanych ze wzrostem wartości nieruchomości w wyniku podziałów nieruchomości;

 

Uchwała Nr XVI/110/07 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw  oraz wysokości i warunków wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Pniewy w roku 2008; 

 

Uchwała Nr XVIII/124/07 zmieniająca uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej;

 

 Uchwała Nr XIX/127/08 w sprawie ustalenia górnej stawki na wywóz odpadów komunalnych;

 

Uchwała Nr XIX/128/08 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu umarzania należności pieniężnych jednostek organizacyjnych Gminy Pniewy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej oraz udzielania ulg w spłacaniu tych należności, a także określenia organów do tego uprawnionych;

 

Uchwała Nr XIX/130/08 w sprawie zasad korzystania ze stołówki szkolnej zorganizowanej w szkole prowadzonej przez Gminę Pniewy;

 

Uchwała Nr XIX/131/08 w sprawie szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach chronionych funkcjonujących na terenie Gminy Pniewy;

 

Uchwała Nr XIX/132/08 w sprawie zatwierdzenia Regulaminu mieszkań chronionych funkcjonujących na terenie Gminy Pniewy;

 

Uchwała Nr XIX/135/08 w sprawie ustanowienia i przyznawania dorocznych nagród za osiągnięcia w dziedzinie twórczości artystycznej, upowszechniania i ochrony kultury;

 

Uchwała Nr XXI/144/08 w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr 39, 37, 38/4, 48/4, 65/6, 88/12, 65/2, 48/5 położonych w Chełmnie;

 

Uchwała Nr XXIX/190/08 w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego;


Uchwała Nr XXIX/191/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;


Uchwała Nr XXIX/192/08 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

 

Uchwała Nr XXIX/194/08 w sprawie  "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pniewy na lata 2008 – 2012;
Uchwała Nr XXIX/195/08  w sprawie zasad sprzedaży lokali mieszkalnych stanowiących własność Gminy Pniewy;

 

Uchwała Nr XXX/200/08 zmieniająca uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych;

 

Uchwała Nr XXXII/205/08 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej;

 

Uchwała Nr XXXII/206/08 w sprawie ustalenia górnych stawek na wywóz odpadów komunalnych;

 Uchwała Nr XXXII/208/08 w sprawie wspierania sportu kwalifikowanego przez Gminę Pniewy;


Uchwała Nr XXXII/209/08 w sprawie "Wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Pniewy na lata 2008 - 2012";

 

Uchwała Nr XXXIII/213/08 w sprawie ustalenia regulaminu określającego wysokość stawek oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowe warunki obliczania i wypłacania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz wysokość i warunki wypłacania nagród i innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli w szkołach i placówkach prowadzonych przez Gminę Pniewy w roku 2009;

 

Uchwała Nr XXXIII/216/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej przy ul. Poznańskiej w Pniewach;

 

Uchwała Nr XXXIII/217/08 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo - usługowej i usług oświaty w Lubosinie;

 

Uchwała Nr XXXIII/219/08 w sprawie ustalenia stawek opłaty targowej;

 

Uchwała Nr XXXIV/221/09 o zmianie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;


Uchwała Nr XXXIV/222/09 w sprawie określenia górnych stawek opłat za wywóz nieczystości płynnych z nieruchomości;

 

Uchwała Nr XXXVI/232/09 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Pniewy;
Uchwała Nr XXXVI/233/09 w sprawie regulaminu targowiska miejskiego w Pniewach;

 

Uchwała Nr XXXVI/242/09 w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu aktywizacji gospodarczej w Pniewach między ul. Poznańską a obwodnicą miasta;

 

Uchwała Nr XXXIX/251/09 w sprawie przyjęcia Regulaminu Straży Miejskiej w Pniewach,

Uchwała Nr XL//258/09 w sprawie nadania nazwy ulicy w Pniewach;

 

Uchwała Nr XLII/267/09 w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru zabudowy przemysłowej w Jakubowie (Pniewy);

 

Uchwała Nr XLIV/271/09 w sprawie określenia stawek podatku od środków transportowych;


Uchwała Nr XLIV/272/09 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości;

 

Uchwała Nr XLIV/277/09 w sprawie podwyższenia kwot dochodów uprawniających do zasiłku celowego;

 

Uchwała Nr XLIV/278/09 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków za świadczenia pomocy społecznej,


Uchwała Nr XLIV/279/09 w sprawie ustalenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia z opłat;

 

Uchwała Nr XLIV/285/09 w sprawie nadania nazwy drodze wewnętrznej w miejscowości Pniewy;

 

Uchwała Nr XLV/291/09 w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli prowadzonych na terenie gminy Pniewy;

 

Uchwała Nr XLVII/303/09 w sprawie budżetu na 2010 r.;

 

Uchwała Nr XLIX/310/10 Określenia górnych stawek opłat za usługi odbierania odpadów komunalnych z nieruchomości


Informację wytworzył: Biuro Rady, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Biuro Rady, Data wprowadzenia: 2010-01-12 13:52:25, Zatwierdził do publikacji: Biuro Rady, Data publikacji 2010-01-12 13:52:32, Ostatnia zmiana: 2011-05-17 13:22:07, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 2438