Wyszukaj:
Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Kontakt
•  Wydziały Urzędu
•  Statut Gminy Pniewy
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Mienie komunalne
•  Zamówienia Publiczne ważne!
•  Przetargi - nieruchomości ważne!
•  Konkurs
•  Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego ważne!
•  Ogłoszenia
•  Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły nowe ważne!
•  Oświadczenia majątkowe j.o.
  Urząd Miejski
•  Załatwianie spraw
•  Regulamin urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Gminy
•  Skarbnik
•  Linki
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Budżet ważne!
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju
•  Absolutorium
•  Inne
•  Programy UE
•  Gospodarka Mieszkaniowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  PODATKI
  Pomoc publiczna
•  rok 2010
•  rok 2009
•  rok 2008
•  rok 2007
•  rok 2006
  Informacje
•  System informacji o środowisku
•  Konta bankowe
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Regulamin imprezy masowej
•  Informacje o jeziorze Pniewskim
•  Niepublikowane w BIP
  Organizacje pozarządowe
•  Informacje
•  Sprawozdanie organizacji pozarządowych pożytku publicznego za 2010r
  Praca
•  oferty pracy
  Wybory samorządowe -2010
•  Geografia wyborcza
•  Obwieszczenie o kandydatach
•  Informacja dla wyborców
•  Rejestr wyborców
•  Pełnomocnictwa
•  Okręgi wyborcze
•  Obwodowe Komisje Wyborcze
•  Wyniki
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
•  Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
•  Ogłoszenie wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.
  Wybory sołtysów i rad sołeckich 2007
•  Informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2007 - 2011
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2011 - 2015
  Wybory samorządowe 2006
•  Informacje o wyborach samorządowych
  AQUANET SA
•  Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a AQUANET SA
Pomoc
Statystyki


6478638
od 12 czerwca 2003 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 » Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych obrazek Wersja do druku

Nabór na Rachmistrzów

BURMISTRZ GMINY PNIEWY
GMINNY KOMISARZ SPISOWY
ogłasza nabór
kandydatów na rachmistrzów spisowych
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

 

Wymagania stawiane kandydatom:

1. Ukończone 18 lat,
2. Wykształcenie, co najmniej średnie (wskazane aby rachmistrzami byli studenci lub osoby z wyższym wykształceniem),
3. Pełna sprawność fizyczna,
4. Posiadanie umiejętności interpersonalnych w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady,
5. Asertywność ze względu na możliwość podejrzliwego i nieufnego a czasami wręcz wrogiego nastawienia respondentów,
6. Umiejętność zachowania spokoju, okazania respondentom uprzejmości i cierpliwości podczas prowadzenia z nimi rozmów, a także radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
7. Umiejętność rozwiązywania nieprzewidzianych problemów we własnym zakresie, a dopiero w sytuacji gdy waga problemu przekracza jego możliwości lub kompetencje – zwrócić się do lidera gminnego (a ten w sytuacji wymagającej interwencji dyspozytora w biurze wojewódzkim lub dyspozytora centralnego) o udzielenie stosownej pomocy,
8. Obowiązkowość, rzetelność i staranność oraz umiejętność organizacji pracy własnej,
9.  Znajomość obsługi komputera i posiadanie adresy e-mail,
10. Biegła znajomość języka polskiego umożliwiająca posługiwanie się językiem fachowym,
11. Zamieszkanie, praca lub nauka na terenie miasta i gminy Pniewy,
12. Dyspozycyjność ze względu na wykonywanie prac przez ponad 3 miesiące,
13. Pożądana znajomość systemu GPS i praktyczna umiejętność wykorzystywania map cyfrowych,
14. Umiejętność wgrywania aktualizacji aplikacji mobilnej (wg. przekazanych instrukcji),
15. Bezwzględne zachowanie tajemnicy statystycznej i ochrona danych osobowych.

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów zobligowani są do wzięcia udziału w okresie od 05 stycznia do 25 lutego 2011r. w 4-dniowym szkoleniu (24godziny) wg. ustalonego harmonogramu.
Szkolenie obejmować będzie metodologię i organizację spisu oraz udział w warsztatach NT.: posługiwania się terminami i zainstalowanymi na nich aplikacjami.
Kandydat który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie z wiedzy merytorycznej oraz korzystania z aplikacji mobilnej. Pozytywny wynik egzaminu uprawniał będzie do złożenia przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej.


Rachmistrze spisowi będą pracować w dwóch etapach:

1. Obchód przedspisowy (od 01-17 marca 2011r.) – aktualizacja wykazu adresowo-mieszkaniowego (odwiedzenie wszystkich budynków z wykazu dostępnego w aplikacji mobilnej, weryfikacja i potwierdzenie istnienia budynku, modyfikacja danych z wykazu, uzupełnienie o budynki nieujęte w wykazach dostępnych w aplikacji mobilnej), w sytuacji awaryjnej przejęcie części zadań innych rachmistrzów,
2. Spis (od 08 kwietnia 2011r. do 30 czerwca 2011r.) – poprzedzony odprawą przedspisową – przeprowadzenie wywiadu w przydzielonych mieszkaniach lub ze wskazanymi osobami, informowanie lidera o odmowach spisu, w sytuacji awaryjnej przejecie części zadań innych rachmistrzów.

Rachmistrzowie spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand-held z zainstalowaną aplikacją mobilną, za który będą bezpośrednio odpowiadać wg. odrębnie ustalonych zasad.

W zgłoszeniu kandydatury należy podać:

1. Imię, drugie imię, nazwisko,
2. Nazwisko rodowe,
3. Imię matki i ojca,
4. Data urodzenia, miejsce urodzenia,
5. Obywatelstwo,
6. PESEL,
7. NIP,
8. Seria i numer dowodu osobistego,
9. Wykształcenie,
10. Miejsce zameldowania: województwo, gmina, ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy i poczta,
11. Adres zamieszkania: województwo, gmina, ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy i poczta,
12. Adres korespondencyjny (wg. wzoru z pkt 11), a jeśli taki jak w pkt 11 to oznaczenie „jw.”,
13. Telefon stacjonarny (wraz z numerem kierunkowym),
14. Telefon komórkowy,
15. E-mail,
16. Nazwa i adres Urzędu Skarbowego (właściwy dla zleceniobiorcy),
17. Oddział NFZ,
18. Adres oddziału ZUS (miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, poczta),
19. Jestem pracownikiem Urzędu Statystycznego (TAK/NIE),
20. Jestem zatrudniony w innym zakładzie pracy i otrzymuję wynagrodzenie mniejsze niż 1.317,00 brutto,
21. Jestem zatrudniony w innym zakładzie pracy i otrzymuję wynagrodzenie wyższe/równe 1.317,00 brutto,
22. Adres zakładu pracy (nazwa, miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, poczta),
23. Jestem emerytem/rencistą (niewłaściwe skreślić) – numer świadczenia,
24. Jestem emerytem/rencistą zatrudnionym na umowę o pracę/zlecenia z innym pracodawcą – numer świadczenia,
25. Jestem bezrobotnym (TAK/NIE),
26. Przebywam na urlopie wychowawczym (TAK/NIE),
27. Przebywam na urlopie bezpłatnym (TAK/NIE),
28. Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem (do ukończenia 26 lat) – kserokopia legitymacji studenckiej,
29. Pomimo podlegania ubezpieczeniu obowiązkowemu wnoszę o objecie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym,
30. Mam ustalone prawo do emerytury lub reny (TAK/NIE),
31. Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności (TAK(podać stopień)/NIE),
32. Przelew bankowy (nazwa rachunku, nazwa banku, numer konta),
33. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

Uwaga!

Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę przy NSP 2011r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

Miejsce i termin składania zgłoszeń:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy, z dopiskiem „Nabór na rachmistrza spisowego NSPLiM 2011” w terminie od 6 grudnia 2010 r. do 20 grudnia 2010 r. do godziny 17.00.

Na podstawie informacji GUS o liczbie planowanych rachmistrzów dla Gminy Pniewy ustalono liczbę pięciu rachmistrzów.

Załączone dokumenty
  oswiadczenie (57.8kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  oswiadczenie2 (55.3kB) obrazek pobierz obrazek pokaż
  oswiadczenie1 (57.7kB) obrazek pobierz obrazek pokaż

Informację wytworzył: Szymon Kowalewicz, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Szymon Kowalewicz, Data wprowadzenia: 2010-12-03 13:55:16, Zatwierdził do publikacji: (brak danych), Data publikacji (brak danych), Ostatnia zmiana: 2010-12-21 07:30:49, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 4900