Wyszukaj:
Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Strona główna
Najnowsze artykuły
Mapa biuletynu
  Informacje ogólne
•  Kontakt
•  Wydziały Urzędu
•  Statut Gminy Pniewy
  Organy
•  Burmistrz
•  Rada
  Gmina
•  Charakterystyka ogólna
•  Dane statystyczne
•  Jednostki organizacyjne
•  Jednostki pomocnicze
•  Mienie komunalne
•  Zamówienia Publiczne ważne!
•  Przetargi - nieruchomości ważne!
•  Konkurs
•  Obwieszczenia dot. zagospodarowania przestrzennego ważne!
•  Ogłoszenia
•  Konkurs na stanowisko dyrektora szkoły nowe ważne!
•  Oświadczenia majątkowe j.o.
  Urząd Miejski
•  Załatwianie spraw
•  Regulamin urzędu
•  Struktura organizacyjna
•  Zastępca Burmistrza
•  Sekretarz Gminy
•  Skarbnik
•  Linki
  Prawo lokalne
•  Uchwały
•  Budżet ważne!
•  Plany zagospodarowania przestrzennego
•  Strategia rozwoju
•  Absolutorium
•  Inne
•  Programy UE
•  Gospodarka Mieszkaniowa
  Podatki i opłaty lokalne
•  PODATKI
  Pomoc publiczna
•  rok 2010
•  rok 2009
•  rok 2008
•  rok 2007
•  rok 2006
  Informacje
•  System informacji o środowisku
•  Konta bankowe
•  Statystyka
•  Redakcja
•  Regulamin imprezy masowej
•  Informacje o jeziorze Pniewskim
•  Niepublikowane w BIP
  Organizacje pozarządowe
•  Informacje
•  Sprawozdanie organizacji pozarządowych pożytku publicznego za 2010r
  Praca
•  oferty pracy
  Wybory samorządowe -2010
•  Geografia wyborcza
•  Obwieszczenie o kandydatach
•  Informacja dla wyborców
•  Rejestr wyborców
•  Pełnomocnictwa
•  Okręgi wyborcze
•  Obwodowe Komisje Wyborcze
•  Wyniki
  Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011
•  Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych
•  Ogłoszenie wyniku naboru kandydatów na rachmistrzów spisowych.
  Wybory sołtysów i rad sołeckich 2007
•  Informacje o wyborach sołtysów i rad sołeckich
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2007 - 2011
•  Sołtysi i Rady Sołeckie 2011 - 2015
  Wybory samorządowe 2006
•  Informacje o wyborach samorządowych
  AQUANET SA
•  Umowa o współpracy pomiędzy Gminą Pniewy a AQUANET SA
Pomoc
Statystyki


4702834
od 12 czerwca 2003 r.
Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011 » Informacja o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych Wersja do druku

Nabór na Rachmistrzów

BURMISTRZ GMINY PNIEWY
GMINNY KOMISARZ SPISOWY
ogłasza nabór
kandydatów na rachmistrzów spisowych
Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011

 

Wymagania stawiane kandydatom:

1. Ukończone 18 lat,
2. Wykształcenie, co najmniej średnie (wskazane aby rachmistrzami byli studenci lub osoby z wyższym wykształceniem),
3. Pełna sprawność fizyczna,
4. Posiadanie umiejętności interpersonalnych w postaci łatwego nawiązywania kontaktów, sprawnego i skutecznego komunikowania się z respondentami, wzbudzania zaufania wśród osób, z którymi będzie przeprowadzał wywiady,
5. Asertywność ze względu na możliwość podejrzliwego i nieufnego a czasami wręcz wrogiego nastawienia respondentów,
6. Umiejętność zachowania spokoju, okazania respondentom uprzejmości i cierpliwości podczas prowadzenia z nimi rozmów, a także radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych,
7. Umiejętność rozwiązywania nieprzewidzianych problemów we własnym zakresie, a dopiero w sytuacji gdy waga problemu przekracza jego możliwości lub kompetencje – zwrócić się do lidera gminnego (a ten w sytuacji wymagającej interwencji dyspozytora w biurze wojewódzkim lub dyspozytora centralnego) o udzielenie stosownej pomocy,
8. Obowiązkowość, rzetelność i staranność oraz umiejętność organizacji pracy własnej,
9.  Znajomość obsługi komputera i posiadanie adresy e-mail,
10. Biegła znajomość języka polskiego umożliwiająca posługiwanie się językiem fachowym,
11. Zamieszkanie, praca lub nauka na terenie miasta i gminy Pniewy,
12. Dyspozycyjność ze względu na wykonywanie prac przez ponad 3 miesiące,
13. Pożądana znajomość systemu GPS i praktyczna umiejętność wykorzystywania map cyfrowych,
14. Umiejętność wgrywania aktualizacji aplikacji mobilnej (wg. przekazanych instrukcji),
15. Bezwzględne zachowanie tajemnicy statystycznej i ochrona danych osobowych.

Wszyscy kandydaci na rachmistrzów zobligowani są do wzięcia udziału w okresie od 05 stycznia do 25 lutego 2011r. w 4-dniowym szkoleniu (24godziny) wg. ustalonego harmonogramu.
Szkolenie obejmować będzie metodologię i organizację spisu oraz udział w warsztatach NT.: posługiwania się terminami i zainstalowanymi na nich aplikacjami.
Kandydat który nie wziął udziału w całości szkolenia, nie może przystąpić do egzaminu kończącego szkolenie z wiedzy merytorycznej oraz korzystania z aplikacji mobilnej. Pozytywny wynik egzaminu uprawniał będzie do złożenia przyrzeczenia o przestrzeganiu tajemnicy statystycznej.


Rachmistrze spisowi będą pracować w dwóch etapach:

1. Obchód przedspisowy (od 01-17 marca 2011r.) – aktualizacja wykazu adresowo-mieszkaniowego (odwiedzenie wszystkich budynków z wykazu dostępnego w aplikacji mobilnej, weryfikacja i potwierdzenie istnienia budynku, modyfikacja danych z wykazu, uzupełnienie o budynki nieujęte w wykazach dostępnych w aplikacji mobilnej), w sytuacji awaryjnej przejęcie części zadań innych rachmistrzów,
2. Spis (od 08 kwietnia 2011r. do 30 czerwca 2011r.) – poprzedzony odprawą przedspisową – przeprowadzenie wywiadu w przydzielonych mieszkaniach lub ze wskazanymi osobami, informowanie lidera o odmowach spisu, w sytuacji awaryjnej przejecie części zadań innych rachmistrzów.

Rachmistrzowie spisowi w trakcie szkolenia i na czas prowadzenia prac spisowych zostaną wyposażeni w urządzenia typu hand-held z zainstalowaną aplikacją mobilną, za który będą bezpośrednio odpowiadać wg. odrębnie ustalonych zasad.

W zgłoszeniu kandydatury należy podać:

1. Imię, drugie imię, nazwisko,
2. Nazwisko rodowe,
3. Imię matki i ojca,
4. Data urodzenia, miejsce urodzenia,
5. Obywatelstwo,
6. PESEL,
7. NIP,
8. Seria i numer dowodu osobistego,
9. Wykształcenie,
10. Miejsce zameldowania: województwo, gmina, ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy i poczta,
11. Adres zamieszkania: województwo, gmina, ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy i poczta,
12. Adres korespondencyjny (wg. wzoru z pkt 11), a jeśli taki jak w pkt 11 to oznaczenie „jw.”,
13. Telefon stacjonarny (wraz z numerem kierunkowym),
14. Telefon komórkowy,
15. E-mail,
16. Nazwa i adres Urzędu Skarbowego (właściwy dla zleceniobiorcy),
17. Oddział NFZ,
18. Adres oddziału ZUS (miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, poczta),
19. Jestem pracownikiem Urzędu Statystycznego (TAK/NIE),
20. Jestem zatrudniony w innym zakładzie pracy i otrzymuję wynagrodzenie mniejsze niż 1.317,00 brutto,
21. Jestem zatrudniony w innym zakładzie pracy i otrzymuję wynagrodzenie wyższe/równe 1.317,00 brutto,
22. Adres zakładu pracy (nazwa, miejscowość, ulica, numer domu i lokalu, kod pocztowy, poczta),
23. Jestem emerytem/rencistą (niewłaściwe skreślić) – numer świadczenia,
24. Jestem emerytem/rencistą zatrudnionym na umowę o pracę/zlecenia z innym pracodawcą – numer świadczenia,
25. Jestem bezrobotnym (TAK/NIE),
26. Przebywam na urlopie wychowawczym (TAK/NIE),
27. Przebywam na urlopie bezpłatnym (TAK/NIE),
28. Jestem uczniem szkoły ponadpodstawowej lub studentem (do ukończenia 26 lat) – kserokopia legitymacji studenckiej,
29. Pomimo podlegania ubezpieczeniu obowiązkowemu wnoszę o objecie mnie dobrowolnym ubezpieczeniem społecznym,
30. Mam ustalone prawo do emerytury lub reny (TAK/NIE),
31. Posiadam orzeczenie o niepełnosprawności (TAK(podać stopień)/NIE),
32. Przelew bankowy (nazwa rachunku, nazwa banku, numer konta),
33. Oświadczenie o korzystaniu z pełni praw publicznych i niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie (w tym przestępstwo skarbowe).

Uwaga!

Bezrobotny, na czas zawarcia umowy o pracę przy NSP 2011r., traci prawo do zasiłku i status bezrobotnego, a bezrobotny zarejestrowany bez prawa do zasiłku traci status bezrobotnego.

Miejsce i termin składania zgłoszeń:

Wymagane dokumenty należy składać osobiście w siedzibie Urzędu lub za pośrednictwem poczty na adres Urząd Miejski Pniewy, ul. Dworcowa 37, 62-045 Pniewy, z dopiskiem „Nabór na rachmistrza spisowego NSPLiM 2011” w terminie od 6 grudnia 2010 r. do 20 grudnia 2010 r. do godziny 17.00.

Na podstawie informacji GUS o liczbie planowanych rachmistrzów dla Gminy Pniewy ustalono liczbę pięciu rachmistrzów.

Załączone dokumenty
  oswiadczenie (57.8kB) pobierz pokaż
  oswiadczenie2 (55.3kB) pobierz pokaż
  oswiadczenie1 (57.7kB) pobierz pokaż

Informację wytworzył: Szymon Kowalewicz, Data wytworzenia: (brak danych), Wprowadził do systemu: Szymon Kowalewicz, Data wprowadzenia: 2010-12-03 13:55:16, Zatwierdził do publikacji: (brak danych), Data publikacji (brak danych), Ostatnia zmiana: 2010-12-21 07:30:49, Historia zmian, Ilość wyświetleń: 3990