Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Informacje » System informacji o środowisku

Zawiadomienie o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

Pniewy 2009-05-26

ZAWIADOMIENIE                     

o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających

 Zgodnie z art. 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jednolity Dz. U. Nr 98 z dnia 17 listopada 2000r., poz. 1071, 
z późniejszymi zmianami)

zawiadamiam

 

 że w dniu 26 maja  2009r. na wniosek Wydziału Budownictwa Urzędu Miejskiego Pniewy zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą:   

 „ Budowa nawierzchni drogowych z odwodnieniem ulic : Bukowej , Lipowej , Dębowej , Cisowej i Grabowej w Pniewach .”  

    Zgodnie z art. 30 ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199 poz. 1227 z 2008r), oraz w związku z art. 10 k.p.a,    informuję o uprawnieniach wszystkich stron tego postępowania do czynnego w nim udziału w każdym jego stadium.

 

Informuję również o możliwości zapoznania się ze zgromadzonymi materiałami                      o oddziaływaniu zamierzenia na środowisko. Można uzyskać wyjaśnienia a także składać pisemne  ,  ustne uwagi i wnioski  dotyczące rozpatrywanej sprawy w siedzibie Urzędu Miejskiego w  Pniewach pokój nr 15 w dniach i godzinach urzędowania urzędu.

            Zgodnie z art. 64   i 156    ustawy z dnia 3 października 2008r o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.Nr 199 poz. 1227 z 2008r), decyzję
o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w niniejszej sprawie wydaje się po uzgodnieniu z następującymi organami:

  • Starostwo Powiatowe w Szamotułach
  • Państwowy Inspektor Sanitarny w Szamotułach

Wobec powyższego rozstrzygnięcie sprawy nastąpi niezwłocznie po uzyskaniu wymaganych uzgodnień oraz opinii pomocniczych.

Zgodnie z art. 35 §5 k.p.a. do terminów załatwienia sprawy nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia   postępowania   oraz   okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo
z przyczyn niezależnych od organu

Zgodnie    z   art. 41   §1   k.p.a. w   toku    postępowania strony oraz ich przedstawiciele
i pełnomocnicy mają obowiązek zawiadomić organ administracji publicznej o każdej zmianie swojego   adresu;   zgodnie   z   §2   w razie zaniedbania obowiązku określonego §1 doręczenie pisma pod dotychczasowym adresem ma skutek prawny.

                                                          

                                                                       2

 

 

 

Otrzymują:

 

1. Dyr. Wydziału Budownictwa U.M. Pniewy  Pan Jacek Korpik

2. Właściciele i użytkownicy wieczyści nieruchomości wg odrębnego rozdzielnika – zgodnie       art. 74 ust.3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku
i jego ochronie i art.49 kpa liczba stron postępowania przekracza 20 – podlega informowaniu przez obwieszczenie

3. a/a

 

Umieszczono w BIP dnia 1 czerwca 2009 r. (www.bip.pniewy )

Umieszczono na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pniewach w dniu 29 maja 2009 r.

Umieszczono na tablicy ogłoszeń – słupie ogłoszeniowym  w dniu 29 maja 2009 r.

                                              

 

 

 

sp. Faust

       0612938606 , 667690853

 

Redaktor: Michał Smorawski Źródło: Michał Smorawski
Utworzony: 2009-06-01 12:45:17 Ostatnia zmiana: 2010-11-24 14:42:53