Miasto i Gmina Pniewy : www.pniewy.wlkp.pl
Drukuj artykuł
Zamknij okno
Wybory samorządowe -2010 » Rejestr wyborców

Rejestr wyborców
REJESTR WYBORCÓW
Jednostka prowadząca – Ewidencja ludności
Wymagane dokumenty
DOPISANIE DO REJESTRU WYBORCÓW część A
Wyborca stale zamieszkały lub niezamieszkały ale stale przebywający na terenie gminy bez zameldowania na pobyt stały na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy zostanie umieszczony w rejestrze wyborców właściwym dla wskazanego miejsca zamieszkania lub przebywania. Wniosek można składać cały rok najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.
Wyborca stale zamieszkały na obszarze gminy pod innym adresem aniżeli adres jego zameldowania na pobyt stały na obszarze tej gminy może być dopisany do rejestru wyborców pod adresem stałego zamieszkania, na własny wniosek wniesiony pisemnie do urzędu gminy. Wniosek można składać cały rok najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.
Wyborca obywatel Unii Europejskiej nie będący obywatelem polskim, stale zamieszkały na obszarze gminy i uprawniony , na podstawie i w zakresie określonych w innych ustawach, do korzystania z praw wyborczych w Rzeczypospolitej Polskiej, o ile nie jest już wpisany do rejestru wyborców wpisany jest na własny wniosek , nie później niż 30 dnia po zarządzeniu wyborów, w których na podstawie i w zakresie określonym w innych ustawach zamierza uczestniczyć. Do wniosku muszą być załączone: kserokopia ważnego dokumentu stwierdzającego tożsamość wnioskodawcy oraz pisemna deklaracja w której wnioskodawca podaje: swoje obywatelstwo i adres stałego zamieszkania na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nazwę okręgu wyborczego albo miejscowości w państwie członkowskim swojego pochodzenia, gdzie jest umieszczony w rejestrze wyborców, oświadczenie, że zamierza korzystać z czynnego prawa wyborczego tylko na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, oświadczenie, że w państwie członkowskim swojego pochodzenia nie został pozbawiony czynnego prawa wyborczego.
UDOSTĘPNIANIE REJESTRU WYBORCÓW
Rejestr wyborców jest udostępniany, na pisemny wniosek, do wglądu w urzędzie gminy najpóźniej w ostatnim dniu pracy Urzędu przed dniem głosowania - w godzinach pracy Urzędu.
Miejsce złożenia dokumentów
Urząd Miejski w Pniewach ul. Dworcowa 37 pok.11 tel. 612938624 w godzinach pracy urzędu.
.
Opłaty
Czynności nie podlegają opłacie skarbowej.
Termin i sposób załatwienia
Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców, w terminie 3 dni od daty złożenia wniosku.
Zaświadczenie o prawie do głosowania otrzymuje się bez zbędnej zwłoki.
Udostępnianie rejestru wyborców następuje po złożeniu wniosku.
Podstawa prawna
Ustawa z dnia 12 kwietna 2001r. Ordynacja wyborcza do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 190 poz. 1360  ze zm.)
Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 marca 2004r.w sprawie rejestru wyborców oraz trybu przekazywania przez Rzeczypospolitą Polską innym państwom członkowskim Unii Europejskiej danych zawartych w tym rejestrze (Dz. U. z 2004 r. Nr 42, poz.388 ze zm.)
Tryb odwoławczy
Od decyzji w sprawie odmowy wpisania do rejestru przysługuje prawo wniesienia skargi do właściwego miejscowo sądu rejonowego za naszym pośrednictwem, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji.
Każdy może wnieść do burmistrza gminy reklamację na nieprawidłowości w rejestrze wyborców pisemnie lub ustnie do protokołu.
Na decyzję nie uwzględniającą reklamacji lub powodującą skreślenie z rejestru wnoszący reklamację bądź osoba skreślona z rejestru może wnieść, w terminie 3 dni od dnia doręczenia decyzji, skargę za naszym pośrednictwem do właściwego miejscowo sądu rejonowego.
Inne informacje
Dodatkowe informacje ułatwiające załatwienie sprawy.
Dopisanie do rejestru wyborców dotyczy tylko osób na stałe zamieszkałych na terenie Gminy Pniewy, którzy nie są zameldowani na pobyt stały. Decyzję o wpisaniu do rejestru wyborców można wydać w sytuacji, kiedy zostanie udowodnione , że dana osoba na stałe zamieszkuje po określonym adresem. To do wnioskodawcy należy udokumentowanie tego faktu poprzez przedłożenie dokumentów potwierdzających stały pobyt po wskazanym adresem tj. dokumentu najmu lub własności itd,, a także oświadczeń o stałym zamieszkaniu przez osoby wspólnie zamieszkujące w tym lokalu lub sąsiadów. Stałe zamieszkanie i związanie z Gmina Pniewy można również wykazać poprzez przedłożenie umowy o pracę lub zaświadczenia o zatrudnieniu lub ewentualnie przez przedłożenie oświadczeń z organizacji społecznych, stowarzyszeń itp. Osoba ubiegająca się o wpisanie do rejestru wyborców będąca zameldowana na pobyt czasowy jest zobowiązana do wyjaśnienia rozbieżności pomiędzy zadeklarowanym w zgłoszeniu meldunkowym pobytem czasowym, a  deklarowanym we wniosku o wpisanie do rejestru wyborców stałym pobytem. Niewykazanie stałego zamieszkania na terenie Gminy Pniewy może skutkować wydaniem decyzji o odmowie wpisania do rejestru wyborców.
Sprawy wymienione załatwia się po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i złożeniu stosownych dokumentów.
Wzory wniosków o dopisanie do rejestru, wniosku o udostępnienie rejestru, deklaracja dla obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej, w załączeniu.
Załączone dokumenty
  Wniosek do rejestru A (31kB)        
  Wniosek do rejestru B (28.5kB)        
Redaktor: Szymon Kowalewicz Źródło: Szymon Kowalewicz
Utworzony: 2010-10-06 08:48:55 Ostatnia zmiana: 2010-10-06 08:59:48